Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov pre oblasť správy tejto webovej stránky sú určené prevádzkovateľom DOBRÁ AGENTÚRA s. r. o., so sídlom: Jeséniová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 36 751 715, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 45041/B, e-mailový kontakt: dobrykouc@icloud.com.

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba na konkrétne určené účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom dbáme, aby pre každé spracúvanie existoval vhodný právny základ, a teda aby spracúvanie Vašich osobných údajov bolo zákonné.

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
OBLASŤ ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVNIA
Prihlásenie sa na odber newslettera/noviniek Zasielanie newslettrov/noviniek  

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

 

Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu 3 rokov

Zanechanie komentára na blogu na web stránke Zverejnenie komentárov fyzických osôb na web stránke v časti „Vložiť komentár“, a to s uvedením užívateľského mena  

čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

 

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa poskytnúť osobám interakciu s článkami zverejnenými na webovej stránke, odpovedanie na tieto komentáre pri minimalizácii požiadaviek na poskytnutie osobných údajov,  ako aj záujem na komunikácii s dotknutými osobami, ktoré  prejavili záujem o aktivity prevádzkovateľa napríklad komentárom alebo oslovili prevádzkovateľa

 

alebo

 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dobu troch rokov od zverejnenia komentára k článku

Formulár – odoslanie objednávky Prijatie, evidencia a spracovanie objednávky, ktorá bola prevádzkovateľovi odoslaná prostredníctvom webovej stránky  

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy

 

 

Po dobu trvania komunikácie, najneskôr po dobu 3 rokov. V prípade uzatvorenia zmluvy – počas jej trvania a 3 roky po jej zániku.

 

Fotografie a videá  

Zverejnenie fotografií a videí obsahujúcich fyzickú podobu dotknutej osoby alebo jej iné osobné údaje za účelom prezentácie služieb či inej činnosti prevádzkovateľa.

 

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov  

 

 

Po dobu trvania súhlasu, najneskôr po dobu 3 rokov

Cookies – nevyhnutné (essential cookies) Cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky.  

čl. 6  ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

 

Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa na riadnom prevádzkovaní webovej stránky www.dobrykouc.sk a zabezpečení jej základných funkcionalít

 

 

Po dobu, akú má dotknutá osoba nastavenú vo webovom prehliadači

Cookies – ostatné (non-essential cookies)  

Zapamätanie si používateľských nastavení.                                Lepšie prispôsobenie stránky záujmom dotknutých osôb a funkcionalite webstránok, vytváranie štatistík. Používanie Google Analytics, Google Adwords a Facebook Pixel

 

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov  

 

 

 

 

Po dobu, akú má dotknutá osoba nastavenú vo webovom prehliadači

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby, ktoré nám poskytujú služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré  navštívili našu webovú stránku a sociálne siete Prevádzkovateľa. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje mimo Európskej únie do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, s výnimkou prenosu osobných údajov americkej spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, ktorej technológie zabezpečujú služby newslettru Prevádzkovateľa. Za týmto účelom je potrebné osobné údaje tejto spoločnosti poskytnúť, pričom dáta vrátane osobných údajov sú ukladané v dátovom centre v Spojených štátoch amerických. V zmysle GDPR prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie sa môže uskutočniť, okrem iného, ak Európska komisia rozhodla, že táto tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany. Podľa tohto rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti (Adequacy decision) Spojené štáty americké sú krajinou poskytujúcou primeranú úroveň ochrany, a to v rozsahu tzv. Rámca ochrany súkromia (the Privacy Shield framework), ktorý bol prijatý 12.júla 2016. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp potvrdzuje, že pri prenose osobných údajov z Európskej únie do tretích krajín spĺňa a dodržiava podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie, vrátane Rámca ochrany súkromia (the Privacy Shield framework), čo potvrdzuje aj skutočnosť, že The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp je v zozname spoločností dodržujúcich tzv. Rámec ochrany súkromia (the Privacy Shield framework) a uvedených na stránke Ministerstva obchodu USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

 1. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú, pričom tieto doby sú uvedené v časti 3 tejto informačnej povinnosti. Napr. pre účely prihlásenia sa na odber newslettra po dobu troch (3) rokov, prípadne po dobu, po ktorú to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, pričom doba 3 rokov začne plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli osobné údaje získané; v prípade cookies uchovávame údaje iba po dobu, po ktorú máte uchovávanie cookies nastavené vo svojom webovom prehliadači. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

 1. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

       Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!).

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania súhlasu na kontaktné údaje uvedené v bode 1. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie zo strany prevádzkovateľa a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné zo strany prevádzkovateľa plnenie poskytnúť.

 1. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

 • k náležitej funkčnosti webovej stránky,
 • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom.

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

 • krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
 • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Dobu uloženia súborov cookies je možné si prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača.

Cookies je zároveň možné deliť na:

 • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky ( essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré pomáhajú web stránke sa správne a rýchlo načítať a
 • tie, ktoré nie sú nevyhnutné ( non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, sledujú činnosť návštevníka na stránke a pod.

Na našej stránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie.

 1. Google-Analytics a Google Adwords

Okrem vyššie uvedeného využívame Google Analytics a Google Adwords, webové analýzy spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Analytics a Google Adwords používa cookies, t.j. dátové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky.

Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky. Viac informácie o tom, ako spoločnosť Google spracúva Vaše osobné údaje je dostupných na webovej stránke: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas.

 1. Facebook a Instagram

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook a Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo Instagramu umiestnených na webovej stránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webovú stránku. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku alebo Instagrame a kliknete na logo Facebook alebo Instagram na webovej stránke, umožníte tak prepojenie so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webovej stránky priradiť Vášmu používateľskému kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov:

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas. Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na Facebooku.