Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KÚPU TOVARU PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU www.dobrykouc.sk

Predávajúci:
www.dobrykouc.sk
Dobrá agentúra s r.o.
Jeséniová 2
Bratislava 831 01
Slovensko
IČO: 36 751 715
DIČ: 202 236 21 55
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK67 1100 0000 0029 4903 1128
SWIFT: TATRSKBX

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45041/B
Kontakt: dobrykouc@icloud.com
tel.: +421908603458

Nie som platca DPH

§1 Všeobecné ustanovenia

 1.  Oboznámenie sa s obchodnými podmienkami nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.dobrykouc.sk(ďalej iba
  “obchodník”).
 2. Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
  na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 3. Zaslaním objednávky uzatvára zákazník s obchodníkom kúpnu zmluvu.
 4. Zákazník je povinný oboznámiť sa pred objednaním tovaru so všetkými informáciami o tovare, ktoré sú k dispozícii v
  katalógu obchodníka a s týmito obchodnými podmienkami

§2 Postup pri objednávaní

 1. Zákazník si môže objednať produkty, ktoré sú prístupné v tomto katalógu.
 2. Objednávku je možné zaslať prostredníctvom e-shopu, e-mailom alebo telefonicky. V
  takejto objednávke je nutné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska s PSČ, adresu pre
  dodanie tovaru, spôsob platby (dobierka alebo prevod na účet), názov produktu (aj produktové číslo ak je v
  katalógu), počet objednaných kusov a kontaktné údaje (nutne e-mail aj telefonický kontakt).
 3. Odoslanie objednávky bude potvrdené e-mailovou správou. V prípade ak po vyplnení
  objednávky neobdržíte e-mail potvrdzujúci objednávku, prosím kontaktuje nás, neznamená to, že objednávka nebola
  prijatá a nebude spracovaná.

§3 Cena a platba za tovar

 1. Ceny zobrazené v katalógu sú konečné (okrem nákladov na dopravu, alebo poplatku za poštovné a balné, ak nie je
  uvedené inak).
 2. Obchodník nie je platiteľ DPH.
 3. Zákazník môže za tovar zaplatiť týmito spôsobmi:
  • a) platba na bankový účet – zákazník prevedie celkovú sumu (tovar + doprava) na účet obchodníka podľa pokynov,
   ktoré dostane v e-maile.
  • b) platba kartou – Platba kartou prebieha cez platobnú bránu Besteron. Hneď po zrealizovaní platby kartou je
   vaša objednávka pripravená na ďalšie spracovanie.
 4. Obchodník je viazaný cenou tovaru, ktorá bola sprístupnená v katalógu v čase zaslania objednávky.
 5. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda zákazník okamihom úplného splatenia celkovej sumy za objednávku.

§4 Dodanie tovaru

 1. Obchodník sa zaväzuje expedovať tovar zákazníkovi v čo najkratšom možnom čase. Tovar bude zákazníkovi doručený
  najneskôr do 30 dní.
 2. O možnostiach a termínoch dodania tovaru na záväznú objednávku, ktorý nie je na sklade, bude obchodník informovať
  zákazníka v čo najkratšom možnom čase.
 3. Zákazník má možnosť voľby medzi týmito spôsobmi dopravy:
  a) Doprava poštou
 4. Pri objednávke prostredníctvom e-shopu bude cena za dopravu vypočítaná pri vyplnení objednávky a zákazník sa s
  cenou poštovného bude môcť oboznámiť ešte pred potvrdením objednávky. Informácie o cenách za dopravu sú na stránke
  https://www.lifekoucing.sk.
 5. Zákazník a obchodník sa môžu vzájomne dohodnúť aj na inom spôsobe dopravy.

§ 5 Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 60 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní sa riadi §7 – §10 Zákona č. 102/2014 Z.z.:
 3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou
  dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol
   dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo
   posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru

  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na
  odstúpenie od zmluvy.
  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ
   vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po
   úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý
   predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo
   tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z
   hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového
   softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v
   ochrannom obale.

  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr.
  e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na stránke http://www.dobrykouc.sk.
  Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň
  14-dňovej lehoty.
  Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby,
  ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné
  a iných nákladov a poplatkov.
  Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s
  predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
  Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob
  doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie
  rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia
  ponúkaný predávajúcim.
  Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený
  alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar
  vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať
  predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa sa považuje za zachovanú, ak
  bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej
  predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné
  vrátiť prostredníctvom pošty.
  Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je
  nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 4. Odstúpenie od zmluvy po zákonnej lehote (t. j. po uplynutí 14 dní od prevzatia tovaru) sa riadi nasledujúcimi
  podmienkami:
  Tovar (aj jeho balenie) musí byť nepoškodený a tovar nesmie javiť známky používania. Predávajúci vráti
  kupujúcemu kúpnu cenu do 15 dní od uplatnenia odstúpenia od zmluvy podľa odseku (3).

§ 6 Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za
  vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre
  ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá
  predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 2. Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
  Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu
  súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí
  závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
  vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú
  kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave
  alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú
  zľavu z ceny veci.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese uvedenej v záhlaví týchto podmienok. Ak
  je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho
  bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote
  najneskôr do 30 dní.
 6. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene
  súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 7. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku,
  vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia
  alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 8. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch
  najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
  zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
  určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu
  vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
  uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za
  nový výrobok.
 9. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu
  zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho
  vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je
  povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní
  odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju
  zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné
  posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky
  ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
  Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova;
  počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní
  odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým
  súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená
  e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné
  potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení
  reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie
  reklamácie iným spôsobom.

§ 7 Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom: dobrykouc@icloud.com
  ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
  porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní
  od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho
  riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické
  osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
  spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej
  zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na
  diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže
  od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 3. Spracovanie osobných údajov. Pre informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím
  https://dobrykouc.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

17.02.2021