Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU

www.dobrykouc.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim alebo poskytovateľom, ktorým je spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA

s.r.o. so sídlom Jeséniová 2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 751 715, DIČ 2022362155, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 45041/B (ďalej ako „DOBRÁ AGENTÚRA“) a kupujúcim alebo klientom (ďalej ako „Klient“) pri kúpe tovaru, digitálnych produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA www.dobrykouc.sk (ďalej ako „www.dobrykouc.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej ako „Kúpna zmluva“ alebo „Zmluva o poskytnutí služieb“). (DOBRÁ AGENTÚRA a Klient spolu ďalej aj ako

„Zmluvné strany“).

 1. Kontaktné údaje spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA ako predávajúceho:
  1. Email: dobrykouc@icloud.com
  2. Telefón: +421908603458
  3. Poštová adresa: Jeséniová 2, 83101 Bratislava
  4. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, fax č.: 02/58272170. soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a- ziadosti.soi
 2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru, digitálnych produktov alebo služieb objednaných prostredníctvom portálu dobrykouc.sk a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.
 3. Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto VOP, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli dobrykouc.sk.
 5. Klient odoslaním objednávky tovaru potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane Klient ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
 6. Klient si je vedomý, že mu kúpou tovaru, digitálneho produktu alebo služby, ktoré sú v obchodnej ponuke spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA alebo ďalších spoločností, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté
 7. Ak je Klient je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, t.j. ide o Klienta, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak Klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi Klientom a spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

II.          Definície

 1. Klientom je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej č Právne vzťahy medzi spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 3. Podnikateľom sa rozumie:
  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Klient v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie tým na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy medzi spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA a Klientom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani samostatnou zmluvou medzi spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA a Klientom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

III.        Objednávka tovaru alebo digitálneho produktu a uzavretie Kúpnej zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky Klienta je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov nevyhnutných pre doručenie tovaru alebo digitálneho produktu objednaného cez portál dobrykouc.sk Klientom, ktorými sú:
  1. identifikačné údaje Klienta v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne

číslo a emailová adresa;

 1. vybraný tovar alebo digitálny produkt;
 2. množstvo objednávaného tovaru alebo digitálneho produktu;
 3. adresa miesta dodania tovaru – ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to,

že tovar má byť dodaný na adresu bydliska resp. sídla Klienta.

 1. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu Klienta automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA (ďalej ako “Potvrdenie doručenia objednávky”). Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA môže na e-mailovú adresu Klienta zaslať všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA bola doručená objednávka. Potvrdenie doručenia objednávky je akceptovaním návrhu Kúpnej zmluvy, j. doručením Potvrdenia doručenia objednávky sa považuje Kúpna zmluva za uzatvorenú.
 2. Ak Potvrdenie doručenia objednávky nebude doručené Klientovi do 24 hodín od odoslania objednávky Klientom, platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedoš Klient je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené Potvrdenie doručenia objednávky, a to aj v iných priečinkoch svojho emailového konta (napr. aj v spame) a rovnako aj obsah elektronickej objednávky uvedený v Potvrdení doručenia objednávky zaslanej spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, je Klient povinný o tom upovedomiť spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA prostredníctvom emailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: dobrykouc@icloud.com .
 1. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA dodať Klientovi tovar alebo digitálny produkt na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Klienta tovar alebo digitálny produkt v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť za tovar alebo digitálny produkt v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 2. Klient súhlasí s tým, že uzavretím Kúpnej zmluvy mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar alebo digitálny produkt, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky.
 3. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Klienta a spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA.
 4. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru alebo digitálneho produktu a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že Klient pri objednávaní tovaru nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil údaje chybne.

IV. Objednávka služby a uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb

 1. Klient požiada o poskytnutie služby prostredníctvom portálu dobrykouc.sk, a to vybratím si služby z ponuky spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, vybratím si konkrétneho dátumu a času, kedy sa má byť služba poskytnutá. Následne Klient uvedie do objednávkového formuláru svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo.
 2. Po vyplnení objednávkového formulára Klient s určením konkrétneho dátumu a času poskytnutia služby spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA Klient vykoná úhradu z poskytnutie služby. Klient zaplatením objednávky potvrdzuje, že tieto práva a povinnosti medzi ním a spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA sú upravené týmito VOP.
 1. Po odoslaní objednávky a jej zaplatení bude zaslaná na e-mailovú adresu Klienta automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA (ďalej ako “Potvrdenie doručenia objednávky”). Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA môže na e-mailovú adresu Klienta zaslať všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA bola doručená objednávka na poskytnutie služby s potvrdením dátumu a č Potvrdenie doručenia objednávky je akceptovaním návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb, t.j. doručením Potvrdenia doručenia objednávky sa považuje Zmluva o poskytnutí služieb za uzatvorenú.
 2. Ak Potvrdenie doručenia objednávky nebude doručené Klientovi do 24 hodín od odoslania objednávky Klientom, platí, že k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí služieb medzi Zmluvnými stranami nedoš Klient je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené Potvrdenie doručenia objednávky, a to aj v iných priečinkoch svojho emailového konta (napr. aj v spame) a rovnako aj obsah elektronickej objednávky uvedený v Potvrdení doručenia objednávky zaslanej spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany spoločnosti DOBRÁ

AGENTÚRA, je Klient povinný o tom upovedomiť spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA prostredníctvom emailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: dobrykouc@icloud.com .

 1. Predmetom uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb je záväzok spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA poskytnúť Klientovi službu podľa výberu Klienta v dohodnutom čase a záväzok Klienta zaplatiť za službu v dohodnutom termíne splatnosti
 2. Klient súhlasí s tým, že uzavretím Zmluvy o poskytnutí služieb mu vzniká povinnosť zaplatiť
 3. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Zmluvy o poskytnutí služieb je možná len po vzájomnej dohode Klienta a spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA.
 4. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA nezodpovedá za omeškanie poskytnutia služby a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že Klient pri objednávaní služby nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil údaje chybne.

V. Cena za tovar, digitálny produkt alebo službu

 1. Kúpna cena za tovar, digitálny produkt alebo službu ponúkanú spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA prostredníctvom dobrykouc.sk je uvedená vždy vedľa konkrétneho tovaru, digitálneho produktu alebo služby. Kúpna cena za tovar, digitálny produkt alebo službu sa vždy uvádza ako kúpna cena konečná, t.j. vrátane všetkých daní v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Súčasťou kúpnej ceny nie sú náklady na doručenie tovaru a balné, tieto sa však zobrazia v konkrétnej výške v košíku portálu www.dobrykouc.sk, ak majú Klientovi vzniknúť v súvislosti s objednávkou, ešte pred záväzným objednaním tovaru alebo digitálneho produktu Klientom.
 2. Klient je povinný zaplatiť spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru do miesta dodania tovaru. Povinnosťou Klienta je zaplatiť spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA kúpnu cenu za dohodnutý tovar, digitálny produkt alebo službu v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí
 3. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA si vyhradzuje právo jednostranne upraviť cenu za každý jednotlivý tovar, digitálny produkt alebo službu ponúkanú na dobrykouc.sk s tým, že nová cena tovaru, digitálneho produktu alebo služby je platná dňom jej zverejnenia na www.dobrykouc.sk. Pre Klienta je vždy rozhodujúca cena tovaru, digitálneho produktu alebo služby uvedená pri tovare, digitálnom produkte alebo službe v čase odoslania objednávky spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru, digitálneho produktu alebo služby spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA v čase od odoslania objednávky Klientom po doručenie objednaného tovaru, digitálneho produktu alebo služby alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, alebo reklamáciou digitálneho produktu alebo služby nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru, digitálneho produktu alebo služby. Klient si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru, digitálneho produktu alebo služby v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, alebo reklamáciou digitálneho produktu alebo služby nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar, digitálny produkt alebo službu vo výške rozdielu medzi cenou tovaru, digitálneho produktu alebo služby v čase odoslania objednávky spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA a cenou tovaru, digitálneho produktu alebo služby v čase po odoslaní objednávky spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru, digitálneho produktu alebo služby až poodoslaní objednávky Klientom spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru, digitálneho produktu alebo služby v čase odoslania objednávky Klientom spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA a cenou tovaru, digitálneho produktu alebo služby v čase po odoslaní objednávky Klientom spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA.

VI. Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA umožňuje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. platba pri dodávke tovaru na dobierku: pri tomto spôsobe platby Klient uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo na pošte;
  2. platba prevodom na účet spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA: pri tomto spôsobe platby je Klientovi zaslaný tovar kuriérskou službou alebo poštou alebo sú mu zaslané prístupové údaje k digitálnemu produktu po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v elektronickej objednávke na účet spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA IBAN: SK67 1100 0000 0029 4903 1128 variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky; pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA sa považuje za deň platby okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA;
  3. platba prostredníctvom STRIPE (platba cez virtuálny POS terminál). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club vydanými akoukoľvek bankovou inštitúciou.
 2. V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v klube Dobrý život s pravidelným 30 denným členským poplatkom (ďalej ako „Členské“), využíva spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA k úhrade Členského automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Klient zaväzuje platiť pravidelne mesačne Členské vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva v klube Dobrý život, a to po celú dobu trvania členstva v klube Dobrý ž Vyplnením predajného formulára Klient dáva súhlas, aby bolo Členské (vo vopred jasne uvedenej výške) každých 30 dní automaticky strhnuté z platobnej karty Klienta, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube Dobrý život.
 3. V prípade, že objednávka tovaru, digitálneho produktu alebo služby podlieha opakovanej platbe, Klient je vždy jasne informovaný na predajnej stránke tovaru, digitálneho produktu alebo služby o fixnej výške pravidelnej mesačnej platby za tovar, digitálny produkt alebo službu ako aj o spôsobe, ako je možné pravidelný odber tovaru, digitálneho produktu alebo služby ukončiť a zastaviť tak opakované strhávanie platieb. V prípade, že Klient vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahrňuje, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA Klientovi do 2 pracovných dní od prevedenia prvej platby pošle potvrdenie o založení opakovanej platby, a to prostredníctvom e-mailu uvedeného v Klientovej objednávke.
 4. Svoje členstvo v klube Dobrý život môže Klient kedykoľvek ukončiť k tomu určeným formulárom v online členskej Ukončením členstva v klube Dobrý život je pravidelná platba zrušená a členský poplatok sa nebude naďalej z platobnej karty strhávať. Ukončením členstva v klube Dobrý život bude Klientovi po uplynutí zaplatenej doby členstva v klube Dobrý život prístup do klubu Dobrý život deaktivovaný.

VII. Dodacie podmienky pre tovar

 1. Tovar v zmysle Potvrdenia doručenia objednávky bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA expedovaný v čo najkratšom termíne, v prípade tovaru skladom obvykle do 3 pracovných dní, v prípade tovaru, ktorý nie je skladom maximálne do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia Potvrdenia doručenia objednávky Klienta spoločnosťou DOBRA AGENTÚRA, a to na miesto dodania uvedené v objednávke. V prípade, ak spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA nemôže dodať objednaný tovar v lehote do 30 kalendárnych dní, je o tom povinná bezodkladne informovať Klienta prostredníctvom e-mailu a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Klient má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA je povinná do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Klienta, ak už bola takýmto spôsobom zo strany Klienta uhradená. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Klient spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Klienta osobitne dôležité a spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA tovar v tejto lehote nedodala, Klient má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. Ak spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinná bezodkladne informovať Klienta prostredníctvom e-mailu a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení. V prípade, ak Klient neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA je povinná do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Klienta, ak už bola zo strany Klienta takýmto spôsobom uhradená.
 2. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA emailom informuje Klienta o odoslaní objednaného tovaru.
 1. V závislosti od rozhodnutia Klienta je tovar dodávaný:
  1. prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Klientom v objednávke – Klient je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej poš Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa so spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania tovaru. V prípade, ak Klient nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikla spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Klientovi. Náklady opätovného dodania tovaru Klientovi znáša Klient. V prípade, ak si Klient dvakrát po sebe neprevezme tovar od kuriéra, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak zo strany Klienta už došlo k úhrade kúpnej ceny, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet Klienta, ak sa spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA a Klient nedohodnú inak.
  2. prostredníctvom pošty – v prípade, ak si Klient neprevezme tovar v odbernej lehote, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Klienta jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v plnej výš Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA je oprávnená odoprieť dodanie tovaru Klientovi, ak Klient nezaplatí spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania a Zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.

 1. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Klientovi je možné, len ak Klient zaplatí kúpnu cenu a poštovné za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 2. Pri prevzatí tovaru je Klient povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Klient je povinný o tom bezodkladne informovať spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci. Ak Klient tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
 3. Klient je povinný bezodkladne po obdržaní zásielky skontrolovať jej obsah a tovar a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo je akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Klient objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci.
 4. Tovar dodáva spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA výlučne na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa výslovne spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA a Klient nedohodli písomne inak.
 5. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA si neúčtuje balné, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri Výška poštovného za doručenie objednávky je uvedená na stránke www.dobrykouc.sk v čase odoslania objednávky zo strany Klienta a v Potvrdení doručenia objednávky zo strany spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA.

VIII. Dodacie podmienky pre digitálne produkty

 1. Digitálny produkt v zmysle Potvrdenia doručenia objednávky bude Klientovi sprístupnený do 24h po úhrade ceny za digitálny produkt v plnej výš Sprístupnením sa rozumie (i) technické umožnenie stiahnutia digitálneho produktu cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru alebo (ii) zaslaním prístupových údajov na email Klienta, prostredníctvom ktorých Klient získa prístup k digitálnemu produktu v zmysle Potvrdenia doručenia objednávky. Klient si digitálny produkt môže prevziať kedykoľvek po jeho sprístupnení, prípadne počas doby sprístupnenia, v prípade, ak pri konkrétnom digitálnom produkte bolo sprístupnenie limitované časovým ohraničením. Sprístupnením digitálneho obsahu Klientovi sa povinnosť spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA doručiť digitálny produkt považuje za splnenú.
 2. Klient berie na vedomie, že za účelom prístupu k digitálnym produktom spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA sú potrebné nasledovné podporované zariadenia a softvéry:
  1. Zariadenie:
   1. Notebook;
   2. PC;
 • smartphone; alebo
 1. tablet a podobné zariadenia;
 1. Softvéry: softvér určený k prečítaniu dokumentov v
 1. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA poskytuje Klientovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópií digitálneho produktu v zmysle Potvrdenia doručenia objednávky, prezerať, zobrazovať digitálny produkt v neobmedzenom množstve, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použ
 2. Digitálny produkt je chránený zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Klient nie je oprávnený digitálny produkt predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, udeliť naňho sublicenciu alebo iným spôsobom sprístupňovať tretej strane.

Klient nie je oprávnený odstraňovať podpisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v digitálnom produkte.

 1. Klient berie na vedomie, že zakúpením digitálneho produktu, t.j. licencie na užívanie digitálneho produktu v zmysle týchto VOP naňho neprechádzajú práva z duševného vlastníctva spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA k digitálnemu produktu.
 2. Klient berie na vedomie, že v prípade, ak poruší ustanovenia bodu a 4. tohto článku

VIII. týchto VOP, t.j. poruší pravidlá užívania digitálneho produktu, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA je oprávnená bez upozornenia zamedziť prístup k digitálnemu produktu bez nároku Klienta na vrátenie ceny za digitálny produkt.

IX.  Záručné podmienky a reklamácie (Reklamačný poriadok)

 1. Klient má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Namiesto odstránenia vady môže Klient požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť
 3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA vždy, pokiaľ to Klientovi nespôsobí závažné ťaž
 4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Klient právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 6. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA poučila Klienta o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. až tohto článku týchto VOP) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 4. až 5. tohto článku týchto VOP) tak, že umiestnila tieto VOP na príslušnej podstránke portálu www.dobrykouc.sk a Klient mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 7. Klient je povinný reklamáciu uplatniť u spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA alebo určenej Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, teda č IX týchto VOP. Klient bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon”) v čase pred uzavretím Kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke portálu www.dobrykouc.sk a Klient mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
 9. Na digitálne produkty ako aj na služby zakúpené Klientom od spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA prostredníctvom portálu dobrykouc.sk sa primerane vzťahuje reklamačný poriadok, t.j. tento čl. IX. týchto VOP.

 1. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, má Klient právo uplatniť si u spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA zodpovednosť za vady tovaru.
 2. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA v súlade s § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA a doručí spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA prejav vôle Klienta uplatniť si svoje právo podľa bodov 1. až 5. tohto článku IX týchto VOP (ďalej ako „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke portálu www.dobrykouc.sk. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA nepreberá. Klient je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; Klient zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
 3. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
  1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie Klientom spoločnosti DOBRA AGENTÚRA;
  2. doručenie reklamovaného tovaru od Klienta spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA alebo na to určenej osobe;
  3. doručenie prístupových kódov, hesiel a k reklamovanému tovaru spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.
 4. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA alebo ktorý je pevne zabudovaný, Klient je okrem splnenia podmienok podľa bodu 12 písm. a) až c) tohto článku týchto VOP povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA alebo treťou osobou určenou spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany Klienta nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA.
 5. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinná presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1. až tohto článku IX. týchto VOP (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 4. až 5. tohto článku IX. týchto VOP (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 1. Klient je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA. Na základe rozhodnutia Klienta, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 2. Ak Klient reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej ako “Odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia nemôže spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA od Klienta vyžadovať úhradu nákladov na Odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s Odborným posúdením
 3. Ak Klient reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA ju zamietla, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Klient zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Klient tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Klient odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA je povinná Klientovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 4. Klient nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 5. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Klientovi nespôsobí závažné ťaž
 6. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA nezodpovedá za vady tovaru:
  1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Klient mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA;
  2. ak Klient neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru;
  3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Klientom;

 1. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
 2. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
 3. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru;
 4. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
 5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
 6. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;
 7. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej
 1. Spoločnosť DIBRÁ AGENTÚRA nezodpovedá:
  1. za nemožnosť stiahnutia digitálneho produktu, pokiaľ Klient nemá v týchto VOP uvedené softwarové či hardwarové vybavenie;
  2. za vady digitálneho produktu vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani za prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté;
  3. za vady digitálneho produktu vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou digitálneho produktu alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom);
  4. za vady digitálneho produktu, ak bol digitálny produkt alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom a pod.;
 1. za vady digitálneho produktu, ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je Klient schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu.
 2. Povinnosťou spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. výmenou tovaru;
  2. vrátením kúpnej ceny tovaru;
  3. odovzdaním opraveného tovaru;
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
  5. písomnou výzvou na prevzatie spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA určeného plnenia;
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie
 3. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA je povinná o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Klientovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služ O výsledku vybavenia reklamácie bude spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA informovať Klienta bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 4. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.
 5. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý Klient nemohol požívať
 6. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový V prípade výmeny tovaru za nový dostane Klient doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe Kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.
 7. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia Klienta podľa bodu 15. tohto článku IX. Týchto VOP nasledujúcim spôsobom:
  1. spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA vadný tovar vymení; alebo
  2. spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA zabezpečí odstránenie
 8. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu tohto článku IX. týchto VOP, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA reklamáciu vybaví odstránením vady.
 9. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA vybaví v závislosti od rozhodnutia Klienta podľa bodu 15. tohto článku IX. týchto VOP reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
  1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov; alebo
  2. v prípade, že nemôže spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
 10. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viackrát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu tovaru ako bez vady a Klient bezodkladne neurčí podľa bodu 15. tohto článku
 11. Týchto VOP, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
 12. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu tohto článku
 13. týchto VOP.
 14. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
 15. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súč
 16. Oprávnenie Klienta na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA o odstránenie vady tovaru podľa bodu 1. tohto článku IX. týchto VOP skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 17. Ustanovenia tohto článku Týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu Spotrebiteľa.

X. Spotrebiteľské zmluvy a právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo od Zmluvy o poskytnutí služieb

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva alebo Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, Klient, ktorý je Spotrebiteľ, má možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, s výnimkou uvedenou v bode 7. článku X. týchto VOP . Iba v prípade, pokiaľ by spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA neodovzdala Klientovi – Spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o predaji na diaľku“) povinná odovzdať, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru alebo poskytnutí služby. Ak sú informácie riadne odovzdané Klientovi – Spotrebiteľovi zo strany spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru alebo poskytnutí služby, dochádza k ukončeniu 12 mesačnej doby a začína plynúť doba 14 dní na odstúpenie odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA.
 1. Oznámenie Klienta – Spotrebiteľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb musí byť spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA odoslané do skončenia doby pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy musí byť spoločnosti DOBRÁ AGENTURA riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Klientovi dodané. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 1. Odstúpením Klienta od Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku X týchto VOP. sa Kúpna zmluva alebo Zmluva o poskytnutí služieb od začiatku zruš Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA je povinná prevziať tovar späť a vrátiť Klientovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Klient pri svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré Klient – Spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA a Klient nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Klient – Spotrebiteľ len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.
 2. Klient môže odstúpiť od zmluvy písomne, elektronicky prostredníctvom emailu, pričom oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať:
  1. Meno a priezvisko Klienta;
  2. Vyhlásenie Klienta, že odstupuje od Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb;
  3. Číslo objednávky, ak bolo určené;
  4. Popis tovaru, digitálneho produktu alebo služby, ktorého sa odstúpenie týka;
  5. Číslo účtu Klienta, na ktorý má byť vrátená kúpna cena za tovar, digitálny produkt alebo službu;
  6. Dátum a podpis
 3. Klient – Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb, predmetom ktorej sú plnenia vymenované v 7 ods. 6 Zákona o predaji na diaľku. Vo vzťahu k tovarom resp. digitálnym produktom alebo službám, ktoré spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA v čase zverejnenia týchto VOP ponúka na predaj, nie je možné v zmysle Zákona o predaji na diaľku odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb najmä, nie však výlučne, z týchto dôvodov predpokladaných Zákonom o predaji na diaľku:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Klient – Spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 1. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 2. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
 3. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta – Spotrebiteľa a Klient – Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia prípadne zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, inak Klient zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Originálny obal tovaru nesmie byť znehodnotený popísaním, polepením a podobne v snahe využiť originálny obal ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA odporúča Klientovi poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia, znáša Klient až do okamihu prevzatia tohto tovaru spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA.
 2. Klient, ktorý je Spotrebiteľ, a ktorý odoslal objednávku na akýkoľvek digitálny produkt ponúkaný na portáli dobrykouc.sk, udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona o predaji na diaľku, výslovný súhlas na poskytnutie digitálneho produktu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že sprístupnením digitálneho produktu spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA s týmto výslovným súhlasom stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Klient, ktorý je spotrebiteľ zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.
 3. Klient, ktorý je Spotrebiteľ, nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy

o poskytnutí služieb, predmetom ktorej sú plnenia predpokladané Zákonom o predaji na diaľku uvedené v § 7 ods. 6, pokiaľ v týchto VOP alebo priamo v Kúpnej zmluve alebo v Zmluve o poskytnutí služieb uvedené inak.

XI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Klientom, ktorý nie je Spotrebiteľ

 1. Klient, ktorý nie je Spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo od Zmluvy o poskytnutí služieb z dôvodov, z ktorých to pripúšťa Obchodný zákonník. Tovar, ktorý Klient vracia, musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky používania.
 2. Klient, ktorý nie je Spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy písomne, pričom oznámenie

o odstúpení od zmluvy musí obsahovať:

 1. Meno a priezvisko Klienta;
 2. Vyhlásenie Klienta, že odstupuje od Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb a z akého dôvodu;
 3. Číslo objednávky, ak bolo určené;
 4. Popis tovaru, digitálneho produktu alebo služby, ktorého sa odstúpenie týka;
 5. Číslo účtu Klienta, na ktorý má byť vrátená kúpna cena za tovar, digitálny produkt alebo službu;
 6. Dátum a podpis

 1. Ak spolu s odstúpením nie je priložený tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, od ktorej Klient odstupuje, spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do doručenia tovaru spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA.
 2. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia prípadne zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, inak Klient zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Originálny obal tovaru nesmie byť znehodnotený popísaním, polepením a podobne v snahe využiť originálny obal ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia, znáša Klient až do okamihu prevzatia tohto tovaru spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA.

XII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA má záujem o riešenie sporov s Klientom predovšetkým mimosúdnou cestou. V prípade, ak Klient – Spotrebiteľ nadobudol dojem, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA prostredníctvom e-mailovej adresy: dobrykouc@icloud.com, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Klient nájde tu: https://soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych- sporov.soi .

XIII. Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA r.o. so sídlom Jeséniová 2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 751 715, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 45041/B, v mene ktorej koná konateľ Bronislava Švrčková, konateľ, kontaktné údaje: email: dobrykouc@icloud.com, telefónne číslo 0908 603 458, (ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o OOÚ“) uvedením nižšie uvedených informácií.
 2. Dotknutá osoba je v zmysle 19 ods. 2 písm. e) Zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť Kúpnu zmluvu alebo Zmluvu o poskytnutí služieb, pričom o Kúpnu zmluvu alebo Zmluvu

o poskytnutí služieb dotknutá osoba prejavila záujem. Pri poskytovaní tovarov, digitálnych produktov a služieb osobitné predpisy vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov, v opačnom prípade nie je možné poskytovať tovary, digitálne produkty a služby Klientovi.

A. Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA s.r.o. so sídlom Jeséniová 2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 751 715, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 45041/B, v mene ktorej koná konateľ Bronislava Švrčková, konateľ.

Kontaktné údaje: email: dobrykouc@icloud.com, telefónne číslo 0908603458

B. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 1. Uzavretie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb Spracúvanie je nevyhnutné na:
  • uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim alebo poskytovateľom prostredníctvom portálu dobrykouc.sk a dotknutou osobou ako Kupujúcim alebo Klientom;
  • plnenie povinností, ktoré Prevádzkovateľovi ako predávajúcemu poskytovateľovi z právnych predpisov vyplývajú;

C. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 1. Účel: uzavretie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb
  • č 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej medzi Prevádzkovateľom ako Predávajúcim resp. poskytovateľom a dotknutou osobou ako Kupujúcim resp. klientom;
  • č 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie povinností prevádzkovateľa uložené mu zákonom.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje Klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb.

 

 1. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, ak sa spracúvanie zakladá na č 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov): Neaplikuje sa

E. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

 1. Účel: uzavretie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb
  • spracovatelia účtovnej agendy;
  • zmluvný partner Prevádzkovateľa a to za účelom zaslania tovaru dotknutej osobe v zmysle Kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou;

F. Informácia o tom, že Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: neaplikuje sa;

 1. Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti: neaplikuje sa;
 2. Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené): neaplikuje sa;
 1. Doba uchovávania osobných údajov (príp. kritéria na jej určenie):
  1. spracúvanie údajov podľa č 6 ods. 1 písm. b) GDPR – počas doby platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb;
  2. spracúvanie údajov podľa č 6 ods. 1 písm. c) GDPR – po dobu požadovanú jednotlivými právnymi predpismi (napr. zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a ďalšími).

H. Identifikácia práv dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
 2. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
 3. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby;
 6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
 7. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
 1. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby založené na jej súhlase);
 1. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

Všetky osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú potrebné pre:

 1. účely uzavretia Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb, konkrétne meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ako náležitosti pre identifikáciu zmluvnej strany; za predpokladu neposkytnutia uvedených údajov dotknutou osobou by kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou nebola platne uzavretá;
 2. účely plnenia Kúpnej zmluvy, konkrétne meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/doručovacia adresa ako náležitosti pre doručenie tovaru dotknutej osobe; za predpokladu neposkytnutia uvedených údajov dotknutou osobou by nebolo možné tovar dotknutej osobe doručiť, t.j. plniť Kúpnu zmluvu;
 3. účely plnenia Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb, konkrétne email a telefonický kontakt; bez uvedených údajov nie je v Prevádzkovateľovej moci sprístupniť dotknutej osobe digitálne produkty resp. poskytnúť služby, ktoré dotknutá osoba od Prevádzkovateľa požaduje, j. plniť Kúpnu zmluvu alebo Zmluvu o poskytnutí služieb;
 4. poskytnuté na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou
 1. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

Neaplikuje sa/Prevádzkovateľ využíva súbory cookies, ktoré ukladá v internetovom prehliadači dotknutej osoby alebo na pevnom disku jej počítača. Zatvorením okna internetového prehliadača sa niektoré cookies vymažú, iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď dotknutá osoba navštívi webovú stránku, ktorá konkrétne cookies vytvorila. Ďalej Prevádzkovateľ používa pixelové značky tzv. web beacons, ktoré sú pevnou súčasťou webových stránok. (cookies a beacons ďalej spolu ako „cookies“). Prevádzkovateľ cookies ukladá do zariadenia dotknutej osoby a tiež číta tie cookies, ktoré do zariadenia dotknutej osoby uložil web prevádzkovateľa. Cookies Prevádzkovateľ používa za účelom analytického fungovania stránky.

XIV.    Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na portáli dobrykouc.sk sa predpokladá zo strany Klienta znalosť technických možností Internetu. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na portál www.dobrykouc.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Klienta.
 2. Jazykom ponúkaným na uzatvorenie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb je slovenský
 3. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA upozorňuje, že informácie uvedené na portáli dobrykouc.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary a/alebo digitálne produkty alebo služby uvedené na portáli dobrykouc.sk.
 5. Spoločnosť DOBRÁ AGENTÚRA si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny a doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na portáli dobrykouc.sk a nemajú vplyv na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi Klientom a spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA pred ich zverejnením. Na tieto zmluvné vzťahy sa vzťahujú VOP v znení aktuálnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb.
 6. Uzavretá Kúpna zmluva alebo Zmluva o poskytnutí služieb medzi spoločnosťou DOBRÁ AGENTÚRA a Klientom bude uložená v elektronickej podobe u spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA a je Klientovi dostupná po tom, ako si ju Klient písomne vyž
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak sa uvedené spory nepodarí vyriešiť formou zmieru alebo prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov, na prejednanie veci súdnou cestou sú príslušné slovenské súdy v mieste trvalého pobytu spotrebiteľa podľa slovenského práva.
 8. Odoslaním elektronickej objednávky spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA, Klient zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP spoločnosti DOBRÁ AGENTÚRA.
 9. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Kúpnej zmluvy, Zmluvy o poskytnutí služieb a/alebo V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, a to tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným alebo neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb.

V Bratislave, dňa 1.12.2023 DOBRÁ AGENTÚRA s.r.o.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak odstupujete od zmluvy, a to na nasledovnú adresu:

DOBRÁ AGENTÚRA s.r.o.
Jeséniová 2
831 01 Bratislava
e-mail: dobrykouc@icloud.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy na tento tovar:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky/Dátum objednania/dátum prijatia tovaru: ……………………………………………….

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa: ……………………………………………………………………………………………….

Číslo účtu, na ktorý má byť zaslaná cena (pokiaľ je iné ako bolo použité pri kúpe tovaru resp.

digitálneho produktu: ……………………………………………………………………………………………..

Podpis (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ………………………………………………

Dátum …………………………….

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA
NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar; pri digitálnych produktoch lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy; to neplatí, ak ste pri digitálnych produktoch vyjadrili svoj súhlas so sprístupnením digitálneho produktu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese DOBRÁ AGENTÚRA s.r.o., Jeséniová 2, 831 01 Bratislava, e-mail: dobrykouc@icloud.com, telefón 0908 603 458. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.